Kallelse & Dagordning, Årsmöte 2020

September 19, 2020

Datum: Torsdagen den 24 september 2020, kl 19:00.
Plats: ZOOM Mötesapp. Se information på epostlistan hur man ansluter.

Välkommen!

Årsavgiften för 2020 är 350 kronor.Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts
på bg: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt kontonummer är:
123 263 64 62. 

Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!

OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

Styrelsen

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.
 11. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, tillika valberedning.
 12. Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt medlemsavgift för påföljande år.
 13. Styrelseförslag.
 14. Motioner.
 15. Styrelsen informerar (endast diskussion.)
  Aktuellt om fastigheten.
 16. Övriga frågor (endast diskussion.)
 17. Mötet avslutas.

Comments are closed.